Praktische informatie

Openingstijden: alle dagen van 08.00 tot 18.00 uur.

Telefonisch afspraken maken: dagelijks van 08.00 tot 18.00 uur, via 0765222139  of via de balie fysiotherapie 0765219034. B.g.g. 06-44583840.

Maken van eerste afspraak: bij spoedverwijzing binnen 48 uur, overigen 1-4 werkdagen.

Behandeling aan huis: mogelijk indien noodzakelijk.

Maken van afspraak via email: zie formulier op pagina contact.

Vergoedingen: voor de meeste aanvullende verzekeringen, zie bijgaande link:  https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/fysiotherapie.aspx

Locatie: Gezondheidscentrum Bredero in Boeimeer, hoek Brederostaat / Graaf Hendrik III Plein. Entree praktijk Graaf Hendrik III Plein 132, vlakbij de voormalige Petrus en Paulus kerk.

Openbaar vervoer: buslijn 4 en 5 (haltes Langendijk en Graaf Hendrik III Laan), lijn 115 (halte Julianalaan) en lijn 19 (halte Irenestraat).

Parkeren: gratis parkeren voor de deur en bij het grasveld langs of evenwijdig aan de Graaf Hendrik III Laan. Er is tevens een invalidenparkeerplaats aanwezig.

Minder validen: het gezondheidscentrum is goed toegankelijk voor minder validen.

Speciale behandelopties

Naast gewone behandeling bieden wij ook multidisciplinaire behandeling van klachten in samenwerking met de aanwezige praktijken fysiotherapie, ergotherapie, podotherapie, psychologie en diëtetiek. Wij bieden altijd maatwerk in de behandeling zelf.

Wetgeving en privacy

U heeft recht op inzage, afschrift, correctie en verwijdering van uw medische gegevens volgens de WGBO (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst). Ook heeft u recht op duidelijke informatie over uw aandoening, de diagnose en de behandelingsmogelijkheden. Uw gegevens worden alleen aan andere partijen verstrekt als u hier schriftelijk toestemming voor geeft. Uw huisarts ontvangt verslagen van de behandeling via de beveiligde Zorgmail, tenzij u hier expliciet bezwaar tegen hebt. Onze praktijk neemt deel aan de landelijke klachtenregeling en volgt de verplichtingen van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Onze praktijk doet ook mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn en de privacybescherming:
www.nivel.nl/zorgregistraties   https://www.nivel.nl/nl/NZR/overnivel/privacybescherming.

Privacy en AVG

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. In mijn praktijk worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk voor het stellen van de juiste oefentherapeutische diagnose, het inzetten van de juiste behandeling en voor het financieel afhandelen van de behandeling. Wij zijn volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

– Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld: voor zorgverlening; voor doelmatig beheer en beleid; voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek.

–  Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

– U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

–  Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

– Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Andere partijen:

Voor de juiste verwerking van uw gegevens werken wij samen met externe partijen, namelijk:

– Uw zorgverzekeraar; Uw zorgverzekeraar kan bepaalde (behandel)gegevens opvragen.

– Intramed en per 1 juli 2019 Spononmedics; Het Elektronisch Patiëntendossier dat wij gebruiken voor het verwerken van uw gegevens.

– Zorgmail; Via deze beveiligde server corresponderen wij met verwijzers.

– Landelijke Database Oefentherapie en Nivel; Hierbij worden uw gegevens geanonimiseerd en samen met de gegevens van patiënten over heel Nederland vergeleken.
– Qualizorg; Het klantenbeoordelingssysteem wat u een kwaliteitsvragenlijst kan sturen.

– Ter verbetering van de zorg of voor wetenschappelijk onderzoek doen wij soms mee met een pilot waarin gekeken wordt naar een specifiek onderdeel van uw geanonimiseerde gegevens.

Met deze partijen hebben wij een verwerkingsovereenkomst, en worden uw gegevens met vertrouwen (en zo mogelijk anoniem) behandeld.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

– Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

– Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

– Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

– Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

– Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

– Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Komen we er samen niet uit? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw mening telt

Met een enquête kunt u helpen om onze praktijk te verbeteren. U ontvangt bij de afsluiting van uw behandeling eenmalig een uitnodiging om deel te nemen. Alle inzendingen worden anoniem verwerkt. Bij voorbaat alvast bedankt voor uw bijdrage!

Reacties plaatsen is niet mogelijk.